ALL RİSK İNŞAAT SİGORTASI

İnşaat Sigortası nedir?

İnşaat Tüm Riskler Sigortası (CAR), bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

İnşaat Sigortaları’nda Sigortalı taraflar kimlerdir?

İşveren (Projenin Genel Sahibi): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

Ana Müteaahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren, ana müteaahhittir.

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

İnşaat Sigortası ne zaman başlar, aşamaları nelerdir?

Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (Örneğin; kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi). Böylesi bir durumda eğer görevlendirdiğiniz kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

İnşaat Sigortaları’nda sigorta bedelinin tespiti ne şekilde yapılır?

Sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli; proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigorta bedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. Bu nedenle; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

İnşaat Sigortaları’nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

 • Yangın, yıldırım, infilak, söndürme esnasındaki hasarlar
 • Sel, su baskını, yağmur, kar, deniz dalgaları
 • Uçak çarpması, uçaktan düşen parçalar
 • Fırtına
 • Deprem
 • Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi
 • Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs
 • İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
 • Elektriksel hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
 • İşletme kazaları

İnşaat Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?

 • Üçüncü şahıs mali sorumluluk
 • İnşaat/montaj iş makineleri
 • Enkaz kaldırma
 • Geçici şantiye yesisleri ve ekipmanları
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
 • Uzatılmış bakım devresi

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

İş Makineleri ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve CAR/EAR sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

Enkaz Kaldırma ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması enkaz kaldırma ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır.

Geçici Şantiye Tesis ve Ekipmanı ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınarak eklenir.

Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması ya da halk hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması amacıyla bu ek teminat alınabilir.

Ekspres Nakliye, Fazla Mesai, Tatil Ücret ve Zamları ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan hazırlık malzemeleri veya makinelerinin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

Uzatılmış Bakım Devresi ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için uzatılmış bakım devresi ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar karşılanır. (Örneğin; doğal afetler teminat dışında bırakılır.)

İnşaat Sigortaları’nda teminata girmeyen riskler nelerdir?

 • İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
 • İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası’na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
 • Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
 • Genel Şartlar’da belirtilen diğer istisnalar

İnşaat Sigortası (CAR) ile Montaj Sigortası (EAR) arasındaki farklar nelerdir?

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde, sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.

CAR Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak, montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.

EAR Sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlar’a göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

İnşaat Sigortası nasıl hesaplanır? Doğru fiyatın verilebilmesi için ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?

Her projenin kendisine has bazı özellikleri vardır. Bu özellikler bir inşaat projesinin tüm teknik özelliklerini etkileyebilecek boyutta olabilir. Bu nedenle:

 • Sigortalı ve Sigorta ettiren hakkında detaylı bilgi almak; tecrübelerini araştırma önem taşımaktadır.
 • İşin net tanımının yapılması ve yapılacak işlerin mümkünse bir teknik şartnamesinin alınması işleri oldukça kolaylaştırır. Bunun yanında işin projesinin veya en azından bir yerleşim planının alınması fiyatlandırmayı yapan kişinin ne ile karşı karşıya bulunduğunu anlaması açısından önemlidir.
 • Yapılacak işin hazırlık kalemlerine göre bedellerinin dağılımı da fiyatlandırmayı etkileyen başka bir faktördür.
 • İşin ne kadar süreceği, uzatılmış bakım devresi istenip istenmediği, eğer isteniyorsa; ne kadar süreyle talep edildiği önemlidir.
 • Doğal afetlerin sigorta kapsamında olduğu düşünülürse; riziko adresi ile ilgili detaylı net bilgi alınması şarttır. Sel/su baskınından uzak mı? Daha evvel bu yörede deprem olmuş mu? Kış aylarında don olayı yaşanıyor mu? Fırtına açısından özel bir durum var mı?
 • Zemin türü ve inşaatın yapım özellikleri nelerdir?
 • Şantiye sahasının korunma önlemleri, bekçi olup olmadığı, aydınlatmasının yeterli olup olamadığı diğer bir etken olarak karşımıza çıkar.
 • Bir inşaat işinden bahsediliyor ise; en derin kazı yüksekliği, bir montaj işinden bahsediliyor ise; azami bedelli makineler ile en ağır makinenin kaç kg. olduğu bilinmelidir.
 • Eğer üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı isteniyorsa; şantiyeye en yakın mesafedeki yapılaşmanın ne olduğu ve mesafesi büyük önem taşımaktadır.
 • Özel bir risk ile karşı karşıysak; yapının yüksek teknoloji ürünü olup olmadığı da önemlidir.

* Yukarıda belirtilenler haricinde inşaat işlerinin türüne göre riskin değerlendirilmesi amacıyla birçok farklı soru sorulabilmektedir.

İnşaat Sigortaları’nda yenileme olur mu?

Yenileme olmaz çünkü inşaat bittiğinde poliçe vadesi de sonlanmış olur. Ancak vadenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi yapılır.

İnşaat Sigortaları’nda test tecrübe devresi verilmeyen durumlar var mıdır?

İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.

Belirtilen vadeden evvel tamamlanan İnşaat Sigortası projelerinin poliçe primi iadesi olabilir mi?

İnşaat sigortalarının amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve Sigortalı’nın işin yapılması esnasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de tamamlanmasını gerektirir. Ancak işin erken bitirilmesi halinde prim iadesi olmaz.

 

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ozel Sağlık Sigortası Nedir

Ne yazık ki sağlık sorunları hayatın bir gerçeği. Hastalık ya da kaza sonucu yaşanabilecek sağlık sorunlarının tedavisi için ise kendinizi güvence altına almanız oldukça önemli. Bu sayede dilediğiniz anlaşmalı özel hastanede, dilediğiniz doktora tedavi olabilirsiniz. Peki, kendinizi nasıl mı güvence altına alacaksınız? Elbette özel sağlık sigortaları sayesinde! Haydi şimdi, özel sağlık sigortası neleri kapsar, hangi avantajları sunar gibi soruların cevaplarını verelim.

Özel Sağlık Sigortası Ne Demek?

Özel sağlık sigortası; kaza veya hastalık nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarının tedavisini, poliçenizde yer alan teminatlar ve limitler dâhilinde karşılayan sigorta türüdür. Bu doğrultuda özel sağlık sigortası poliçesi yaptırırken teminatlara göz atmayı ve ihtiyacınız olabileceğini düşündüğünüz teminatları poliçenize dâhil etmeyi unutmamalısınız.
Özel sağlık sigortanızdan yararlandığınızda dilediğiniz doktoru seçebilir ve tedaviniz için ihtiyacınız olan hizmetleri ücretsiz ya da minimum ücret ödeyerek alabilirsiniz. Bu arada “Özel sağlık sigortası zorunlu mu?” sorusunun cevabını da vermekte fayda var. Özel sağlık sigortası zorunlu değildir, isteğe bağlıdır ve 18-65 yaş arası, gerekli şartları sağlayan herkes özel sağlık sigortası sahibi olabilir. 1 yıl süreyle yapılan sağlık sigortaları, yıl bitiminde kişinin durumuna göre yenilenebilir.

Özel Sağlık Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

“Zaten sosyal güvencem var. Neden sağlık sigortasına ihtiyacım olsun ki?” diye düşünüyorsanız hemen cevap verelim: Özel sağlık sigortası, özel sağlık kuruluşlarına ödeyeceğiniz miktarların altında bir fiyatla her türlü sağlık hizmetinden bir sene boyunca yararlanabilmenizi sağlar.
Yani sigorta poliçenizde belirtilen yatarak ve ayakta tedavi olanaklarından bütçenizi yormadan, istediğiniz hastanede muayene olarak ya da tedavi görerek yararlanabilirsiniz.

Peki, yatarak ve ayakta tedaviye neler dâhildir?

Özel Sağlik Sigortasının Avantajları

Neler Yatarak Tedavi Kapsamına Girer?

 • Ameliyatlar
 • 24 saat yatış gerektiren ameliyatsız tedaviler,
 • Kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz giderleri (24 saat yatış gerektirmese dahi),
 • TTB Asgari Ücret Tarifesi’ne göre ayakta veya yatarak yapılmasına bakılmaksızın 149 birime kadar olan cerrahi ve ortopedik müdahaleler,
 • Evde verilen tıbbi bakım hizmetleri,
 • Kaza ve hastalık sonucu gerekli hâle gelen el, kol, bacak, göz, meme protezlerine ilişkin giderler,
 • Acil durum tanımına uyan hallerde, yerinde müdahaleye veya en yakın sağlık kuruluşuna nakle ilişkin giderler,
 • Trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlere uygulanan tıbbi ve cerrahi müdahaleler
 • Sigortalının yatarak tedavisi kapsamında gerçekleşen tedavisine ilişkin rehabilitasyon giderleri,
 • Ameliyat tazminat teminatı.

Neler Ayakta Tedavi Kapsamına Girer?

Ayakta tedavide tanı ve tedavi hastanede yatmayı gerektirmez. Bu çerçevede ayakta tedavi teminatlarına şu haller girmektedir:

 • Doktor muayenesi,
 • Reçeteli ilaç,
 • Görüntüleme masrafları,
 • Fizik tedavi giderleri,
 • Hastalığın tedavisi için gereken bandaj, byunluk, koltuk değneği, varis çorabı gibi,yardımcı tüm tıbbi malzemeler.
Özel Sağlık Sigortası Fiyatları

Özel Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Ödemeniz gereken Özel sağlık sigortası primleri; yaşınız, cinsiyetiniz, sağlık geçmişiniz ve poliçenize dâhil etmek istediğiniz ek teminatlar doğrultusunda şekillenir. Yani primler kişisel olarak hesaplandığı için “Özel sağlık sigortası ne kadar?” sorusuna verilebilecek net bir cevap yoktur.

SAĞLIK SİGORTASI

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasında Ne Fark Var?

Eğer sağlığınızı güvence altına almak istiyorsanız bu süreçte “Özel sağlık sigortası mı, tamamlayıcı sağlık sigortası mı?” sorusu aklınızda oluşabilir. Öncelikle bu iki sigorta çeşidinin aynı olmadığını söyleyelim.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını özel sağlık sigortasından ayıran en temel fark, anlaşmalı özel hastanelerde geçerli olmasıdır ve bu sigortaya sahipseniz ek ücret ödemeden muayene olabilirsiniz. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanmak için SGK’lı olmanız gerekir. Özel sağlık sigortasından ise SGK’lı olmasanız bile yararlanabilirsiniz.

TARIM SİGORTASI

Tarım Sigortası ve Tarsim Nedir?

Tarım Sigortası; çiftçilerimizin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan bir sigorta ürünüdür. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçeklerine göre devletin sağlayacağı prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir.

 

Bu sistemle; çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesinin sağlanması, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Tarım Sigortası Neleri Kapsar?

Tarım Sigortası; bitkisel ürünleri, hayvanları, seraları, tarım aletleri ile makinelerini ve tarımsal yapıları kapsar. Hayvan, bina, alet ve makinelerine; kuraklık, dolu, don, sel, taban suyu baskını, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, kaza ile oluşan ve hayvan hastalıkları sebebiyle gerçekleşen zararlar sigorta teminatı kapsamındadır.

 

Tarım Sigortaları 2019 yılı uygulamalarının yer aldığı, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2019 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarına İlişkin 26/11/2018 tarih ve 380 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 27/11/2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karara göre:

– Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde;

Bunların yanında, isteğe bağlı olarak;

– Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski, meyve bahçeleriyle bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması riskleri,

– Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

-Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,

-Meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun sadece fidanlara verdiği zararlar,

– İlçe bazlı kuraklık verim sigortası ile, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

– Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde,

-Büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri,

– Küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski,

– Kapalı sistemde üretim yapılan, biyo-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski,

– Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

– Aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri,

ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ve bakanlığımızın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi, sera, ürün, tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Tarım Sigortası Prim Desteği’nden Kimler Yararlanabilir?

Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 20. maddesi (d) bendi ve geçici 2. maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 13. maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur ve sigortalıların tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bu kayıt sistemlerine kayıtlı olması veya güncellenmesi gereken ürünler için bu kaydını her sene güncellemesi gereklidir.

Buna göre bitkisel ürünler için, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS’ye) kayıt olunması veya kaydın güncellenmesi, seralar için, Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS’ye) kayıt yaptırılması veya kaydın güncellenmesi, süt sığırları, besi sığırları, mandalar, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) işletme kaydı yaptırılması veya işletme ile hayvan kayıtlarının güncellenmesi, kümes hayvanları için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS) işletme kaydı yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi, su ürünleri için Su Ürünleri Kayıt Sistemi’ne (SKS’ye) işletme kaydı yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi, arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası için, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) başvurularak, işletme kaydının yaptırılması veya işletme kaydının güncellenmesi gerekmektedir.

Yine 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen; “Bu kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20/06/1977 tarihli ve 2090 sayılı kanundan yararlanamaz.” hükmü uygulanmaktadır.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Tüm bitkisel ürünler için;

 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskınının neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolunun yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı, teminat kapsamına alınmaktadır.

 

İsteğe bağlı olarak,

 • Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar,
 • Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
 • Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,
 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,
 • Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı, teminat kapsamına alınabilmektedir.

 

İsteğe bağlı ek teminatlar tek başına alınamaz.

 

Ekonomik olarak verime yatmış meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanlarında, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması ve kar ağırlığı risklerinin neden olduğu tam hasarlar ürünle birlikte veya üründen bağımsız olarak sigorta ettirilebilir.

 

Poliçeleşme Süreci

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzuna (TARSİM’e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM’ in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar ile tarife ve talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi oluşturur.  Acente öncelikle bilgilendirme formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.

 

Primlerin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortası’nda, poliçede yazılı primin %50’si devlet tarafından karşılanır. Meyve ürünlerinde, dolu paket teminatına ek olarak don teminatı alınmış ise, sadece don teminatında primin 2/3’ü devlet tarafından karşılanır. Müşterek sigorta seçenekli poliçelerde, devlet prim desteği tutarı standart müşterek sigorta için verilen tutar kadardır.

 

Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15’i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç poliçe bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde tahsil edilir.

 

Ağaç/Fidan Sigortaları poliçelerinde ise sigortalı tarafından ödenecek olan primin %15’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

Hasar İhbar / Ekspertiz/ Ödeme Süreci

 

Bitkisel Ürün Sigortası’nda, teminat kapsamında olan bir riskin gerçekleşmesi halinde; sigorta ettiren/sigortalı, sigorta şirketi ya da acentesi aracılığıyla, sistem üzerinden, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren; don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmamak üzere Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM’e) hasar ihbarını yapar.

 

Hasar tespitleri, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler aracılığıyla yapılır. Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç 30 gün içinde yine Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sigortalıya, banka kanalıyla ödenir. Tazminat, hasat tarihinden önce ödenmez; ancak, ürünün tamamen hasarlanması halinde tazminat, sigortacılık ilkeleri dahilinde poliçe bitiş tarihinden önce ödenir.

 

Erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden ekim/dikimine karar verilmesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar ile tarife ve talimatlarında belirtildiği şekilde ödeme yapılır.